Friday, February 11, 2011

ಕಾಯ್ನ್ ಅನಿ ಆಬೆಲ್....


ದೆವಾನ್ ಆದಾಂವ್ಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯ ಸರ್ಕ್ಯಾಚೊ ರಚ್ಲೊ
ಆಪುಣ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಏವೆಕ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲೊ
ಆದಾಂವ್ ಅನಿ ಏವ್ ಕುಟಂಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲಿಂ
ಕಾಯ್ನ್ ಅನಿ ಆಬೆಲ್ ಬುರ್ಗಿಂ ತಾಂಕಾ ಜಲ್ಮಾಲಿಂ

ಶೆತಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕಾರ್ನ್ ಕಾಯ್ನ್ ಜಿಯೆಲೊ
ಬಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಚೊರೊವ್ನ್ ಆಬೆಲಾನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಲೆ
ಶೆತಾಂತ್ಲೆಂ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಕಾಯ್ನಾನ್ ಬೆಟೆಯ್ಲೆಂ
ಚರ್ಬೆಲ್ಲೆಂ ಬಕ್ರ್ಯಾಪೀಲ್ ಆಬೆಲಾನ್ ಬಲಿ ದಿಲಿ

ಕಾಯ್ನಾಚಿ ಬೆಟವ್ಣಿಂ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವಲಿ ನಾಂ
ಬೆಲಾಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ದೇವ್ ಸುಕ್ಲೊ ನಾಂ
ದ್ವೇಶಿ ಕಾಯ್ನ್ ಪಾತ್ಕಾಚ ಕೊಂಡಾಂತ್ ಸಂಪಡ್ಲೊ
ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ಆಬೆಲಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ

ಕಾಯ್ನ್ ರಾಕ್ತಲೊ ವೇಳ್ ಘಡಿ ಲಾಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಬೆಲಾಕ್
ಅಪೊವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ ಬಾವಾಕ್ ಬೊವೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಶೆತಾಕ್
ಆಬೆಲ್ ಬಾವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊ ಶೆತಾಕ್ ವಸುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ
ಖೊಟ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾಚ ಕಾಯ್ನಾನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾವಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೊ

ದೇವ್ ಕಾಯ್ನಾಕ್ ವಿಚಾರಿ "ಕಾಂಯ್ ಅಸಾ ತುಜೊ ಬಾವ್"
ಕಾಯ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾ "ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ತಾಚೊ ರಾಕ್ವಲಿ"
ಭುಂಯ್ತ್ ಪಡಲ್ಲೆಂ ಆಬೆಲಾಚೆಂ ರಾಗತ್ ದೆವಾಕ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾ
ಕಾಯ್ನಾ ವಾಯ್ರ್ ಶಿರಾಪ್ ಪೊಡ್ತಾ, ಪರ್ದೆಶಿ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಜಿಯೆತ.

No comments:

Post a Comment