Thursday, February 17, 2011

ಮೊಜಾ ದೆಶಾಚಿ ಗಾತ್.......


ಬಿಯರ್ ಮೆಳ್ತಾ, ವಿಸ್ಕಿ ಮೆಳ್ತಾ ಕಾಷ್ಟ್ ನಸ್ತಾನಾ
ಆರ್ದೆಂ ಕುಟ್ಟೆ ದೂದ್ ಮೆಳ್ನಾ ಬುರ್ಗೆಂ ರಡ್ತಾನಾ
ಪಾವ್ಸ್ ಪೊಡ್ತಾ, ವೊತ್ ಯೆತಾ ಬೆಳೆಂ ಮೆಳನಾ
ಗ್ರೆಸ್ತಾಂ ಕಾರ್ ಕಾವ್ನ್-ಜೇವ್ನ್ ತಾಂದುಳ್ ಮುಗ್ದಾನಾ

ಶಿಕೊನ್ ಶಿಕೊನ್ ತೊಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಕಾಮ್ ಮೆಳನಾ
ರಾಜಾಕಿಯಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೊಯ್ ತಾರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಗಾರ್ಜ್ ನಾಂ
ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ತೊ ಸಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ತಾ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ
ಸಮಾನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಲೇಕ್ ಗಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಯಿಂಚ್ ಉರನಾ

ವೊಡ್ಲಿಂ ವೊಡ್ಲಿಂ ಖಾಣಾ ಅಸಾತ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಪುಟ್ವನಾ
ದುರ್ಬೊಳ್ಯಾಕ್ ಪೊಟಾ ಬುಕೆಕ್ ನೀಸ್ ಮೆಳನಾ
ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚ ಬೊಸ್ಯೆಂತ್ಲೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕತನಾಂ
ದೆಶಾಚೆ ಕಾನೂನ್ ಕಾಂಯ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಂ

ಕಾರಾಂ ಬಸ್ಸಾಂ ವಾಟೆರ್ ದಾಂವ್ತಾತ್ ವೊಡ್ಕೊ ನಸ್ತಾನಾ
ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಚಿ ಚಲೊನ್ ಚಲೊನ್ ವಾಟ್ ಮುಗ್ದಾನಾಂ
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಕ್ ಮುಣ್ ಆಫಿಸಾಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾಂ
ಹಾತಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಗುಲೆ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್ಣಿ ಹುಂಗನಾಂ

ಪುಡಾರಿ ಜಿಕುನ್ ದಿಲ್ಲಿಗ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಪೊಳೈನಾಂ
ಚೋರ್ ಲುಟ್ಕಾರ್ ರಾಜಕಿಯಾಂತ್ ನತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೇಶ್ ಚಲನಾಂ
ಜಾತ್ ಅನಿಂ ದೆವಾಚ ನವಾರ್ ಜಗ್ಡೆಂ ಚಲ್ತಾನಾಂ
ರಾಮ್-ರಹಿಮ್ ವಾಯ್ರ್ ಬೊಸೊನ್ ರಾಡ್ತಾತ್ ಕೊಣ್ಣಂ.

No comments:

Post a Comment