Sunday, February 13, 2011

ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್ - ಏಕ್ ಸಕ್ರಮೆಂತ್.


ಭಾಂದ್ ತೊ ತುಟನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ದೇವ ಮುಕಾ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೊ
ಮೇಟ್ ತೆಂ ಮಜ್ವನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಾಣೆಂ ಚಲೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ
ಮೋಗ್ ತೊ ಪಲ್ವನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ದೇವ ತಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ
ಜಿವಿತ್ ಹೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಚೆ, ಕೊಣಾಚನಿ ಮೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ.

ಚೆಡೊ-ಚೆಡ್ವನ್ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾ ಸಕ್ರಮೆಂತಾತ್
ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಸಾ ಇಗರ್ಜಮಾತೆಂತ್
ಜಿಣಿ ತಾಂಚಿ ಸಮರ್ಪುಂಕ್ ಅಸಾ ದೆವಾಚ ಹತಾಂತ್
ಏಕ್ ಕೂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಅಸಾ ಮೊರಪರ್ಯಾಂತ್

ಘರ್ ದಾರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಕುಟಂಬ್ ಬಾಂದುಕ್ ಅಸಾ
ಕಾಷ್ಟಾಂತ್ ತಶೆಂ ಸುಖಾಂತ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಅಸಾ
ಸಂಗಾತ್ ಬೊಗುಂಕ್ ಅಸಾ, ಕೂಡ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಸಾ
ದೇವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಿತಿ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಅಸಾ

ಮಾಗ್ಣೆ ರಜಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಟ್ ಕರ್ತಾ
ಮೋಗ್-ಮಯ್ಪಾಸ್ ಕುಟ್ಮಾಸೊ ಮಾನ್ ಚಡೈತಾ
ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ
ದೇವ್ ಭಿರಂತಿಚೆ ಕುಟಂಬ್ ದೇವಚ್ ಚಾಲೈತಾ.

ದೇವಾಚೊ ಮೋಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಸಾ ಬುರ್ಗಿಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆತನಾ
ತಿದ್ವುನ್ ನೀಟ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾ ಚುಕೊನ್ ತಿಂ ಪಡ್ತಾನಾಂ
ಮೋಗ್ ತಾಂಚೊ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾ ಏಕ್ಸುರ್ ಪಾಣ್ ಬೊಗ್ತಾನಾಂ
ಬೊರೊ ಪುಡಾರ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಅಸಾ ವಾಡೊನ್ ತಿಂ ರಾವ್ತಾನಾಂ

ಕೂಡ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾತಾನಾ ಏಕಮೆಕ ಸೊಡಿನಾಯೆ
ಬುರ್ಗಿಂ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾನಂ ನಿರಾಸ್ ಪಣ್ ಬೊಗಿನಾಯೆ
ಪ್ರತ್ವೆಚೆಂ ನಿಯಾಮ್ ಹೆಂ, ದೇವಾಚಿ ಮಾಂಡವಳ್ ಹಿ
ಬೆಸಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ಗಾಲಾಂ ವಾಡೊನ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ಸಂಸ್ರಾರ್.

No comments:

Post a Comment