Friday, February 11, 2011

ಮದರ್ ತೆರೇಜಾ.


ಝಡರಾಸ್ಚ್ಯಾ ಫುಲಾಕ್ ಪರ್ಮೊಳ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ
ರುಕಾರಾಸ್ಚ್ಯಾ ಫಳಾಕ್ ರೂಚ್ ಬೊರ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ
ತಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರೆಕ್ ಮೋಲ್ ಬಾಂದುಕ್ ಜಾಯ್ನಾ
ಸಂಸರಾಚಾ ಆಖೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿಕಾ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ

ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್ ಸಾಂಡುನ್ ಅಯ್ಲಿ ತಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಾಕ್
ಬಂದ್ಲಿ ತಿಣೆಂ ಘರಾಂ ಗಾತ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಾತ್ಯಾಂಕ್
ಉಗ್ತೆಂ ದವರ್ಲೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ನಿರ್ಗತ್ಯಾಂಕ್-ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಕ್
ಕೆಲ್ಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ದೆಕ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ ಸೊಮ್ಯಾ ದೇವಾಕ್

ಪಿಡಾ-ಶಿಡಾ ಭರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ತೊ
ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನಾಸ್ತಂ ಗಲೀಜ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ ತೊ
ಜತಾನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಾಟ್ ಪೊಳೈತಾಲೊ ಲೋಕ್ ತೊ
ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಮಾಜ್ ತೊ

ಚಾಕ್ರಿ ಕೆಲಿ ತಿಣೆಂ ಭೇದ್-ಭಾವ್ ನಾಸ್ತನ
ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಲಿ ದೇವಾಕ್ ಅನಥ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ತನ
ಬುಜೈತಾಲಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಕಷ್ಟಂತ್ ತೆ ರಡ್ತನ
ಅಧಾರ್ ಜಾಲಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೊಡ್ತನ

ಸೆವಾ ಕರ್ಚಾಂತ್ ವರ್ತೊ ಉಮೆದ್ ತಿಣೆಂ ಗೆತ್ಲೊ
ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಆರ್ಥ್ ತಿಣೆಂ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲೊ
ದುಬ್ಳ್ಯಾ-ದಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಬಳ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ
ಹ್ಯಾ ಪಾಸುನ್ "Sisters of Charities" ವ್ಹಯ್ ಕೆಲೊ

ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ-ಸ್ಪೀರಿತಾನ್ ದೆವಾಚಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಖಲ್ತಿ ಜಾಲಿ
ಅನಾಥ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸುನ್ ತಾಂಚಿ ಆವೈ ಜಾಲಿ
"ಮದರ್" ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಂ ಮದೆಂ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಿ
ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರೆಕ್ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮರ್ ಜಾಲಿ

No comments:

Post a Comment