Thursday, February 17, 2011

"ಮೊಗಾ" ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಶೆಂ....


ಚೆಡ್ವಕ್ ಬೆಟ್ಲೊಂ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊಂ
ಘಂಟೆ ಘಂಟೆ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊಂ
ದೀಸಾಕ್ ಹಸ್ತಾ, ನಿದೆಂತ್ ದೊಸ್ತ
ರಾಣಿಯೆ ಪರಿ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬೊಸ್ತ

ಕಾಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಅಮಿಂ ಮೊಗಾರ್
ಚಿತ್ನಾಂ ಉಡ್ತತ್ ವಾರ್ಯರ್
ವೊಡಾನಿ ದೆಕ್ಲೆಂ ವೊಸ್ತುರ್ ಭಿಜ್ಲೆಂ
ಮೊಗಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿಂದ್ಲೆಂ

ಕಾಳ್ಜಾ ಉಲೊ, ದಾಂಪುನ್ ಕೊಲೊ
ರೊಡ್ಲೊಂ ಹಾಜಾರ್ ಕಿಲೊ
ಚೆಡ್ವಕ್ ವೆಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲೆಂ
ಮಟ್ವಾರ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲೆಂ

No comments:

Post a Comment