Thursday, February 17, 2011

ಕೊಪೆಲ್ ಬೆತ್ಲೆಂ... ಹಾತ್ ಮೊಡ್ಲೆ..............


ವರ್ಸಾಂ ದೋನ್ ಸರ್ಲಿಂ, ಚಿತ್ನಂ ಮಜ್ವನಾಸ್ತಾನಾ ಉರ್ಲಿಂ
ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಘಡಿತಚೊ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚಾ ಕರಾಳ್ ದಿಸಾಚೊ
ಜಾಲಿ ಏಕ್ವಟಾಚಿ ಪರೀಕ್ೞ, ಜೆಜುಚ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮ್ಹುಳ್ಳಾಕ್ ಶಿಕ್ೞ,
ಧೈರ್ಯ್ ಘೆಯಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾನೊ ಹೀಚ್ ಅಮ್ಚಿ ದಿಶಾ.

ಭೆತ್ಲೆಂ ತಾಣಿಂ ಕೊಪೆಲ್, ಪುಟೈಲ್ಯೊ ಮಾಯೇಚ್ಯೊ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ
ಕಳ್ಜಾಂತ್ ರೊಂಬಲ್ಲೊ ಭವರ್ತ್ ಕೋಣ್ ಪಾಲ್ವಾಯ್ತ್ ?
ಮೊಡ್ಲೆ ತಾಣಿಂ ಹಾತ್, ದಿಲೊ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಘಾತ್
ಉಮ್ಕೊಳ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಉಣೊ ಜಾಯ್ತ್ ?

ವಾಡಲ್ಲ್ಯಾಂ ಅಮಿಂ ಸಂಗತಾ, ದೀವ್ನ್ ಸೆವಾ ಏಕಾ ಮೇಕಾ
ಜೊಡ್ಲೆಂ ತಾಣಿಂ ಶಿಕಾಪ್, ಆಮಿಂ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿಂ
ಚಿಂತ್ಲೊ ನಾಂ ಉಪ್ಕಾರ್, ವಿಸರ್ನ್ ಗೆಲೆ ದಿಲ್ಲೊ ಸತ್ಕಾರ್
ಧರ್ಮಾಚೆಂ ನಾಂವಿ ಉಪ್ರಾಟ್ಲೆ, ಫುಡಾರ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾಲೆ

ಭಾಗಿ ತುಮಿಂ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾನೊ ಜೆಜು ಖಾತಿರ್ ಜುಜ್ಲ್ಯಾತ್
ಭಾಗಿ ತುಮಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯನೊಂ ಜೆಜು ಖಾತಿರ್ ರಾಡ್ಲ್ಯಾತ್
ಬೆಸಾಂವ್ ತುಮ್ಚೇರ್ ದೇಂವ್ತಾಲೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾಗಾಕ್
ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತುಮಿಂ ಆದಾರ್ಶ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್

ಮಾಗ್ಯಾಂ ಅಮಿಂ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಘಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೆರ್ ಭೆಸಾಂವ್
ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಭವರ್ತ್, ದೀ ತುಂ ತಾಂಕಾ ಲಿಸಾಂವ್
ದ್ವೆಶಿತಲ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ, ತುಜೆಂ ವರ್ತೆಂ ಮಿಸಾಂವ್
ಖುರಿಸ್ ಘೇವ್ನ್ ಚಲ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೆನಾಂವ್

No comments:

Post a Comment