Sunday, February 13, 2011

ಕಾಲ್ವಾರಿಸೊ ಖುರಿಸ್........


ಖುರಿಸ್ ಗುರ್ತ್ ಜಾಯ್ತಾಚೊ, ನಹಿಂ ಸಲ್ವಾಣೆಚೊ
ಖುರಿಸ್ ಗುರ್ತ್ ಮೊಗಾಚೊ, ನಹಿಂ ದ್ವೇಶಾಚೊ
ಮೊನ್ಶಾ ಕುಳಾಚಾ ಸೊಡ್ವಣೆಚೊ ಗುಟ್ ಹೊ
ಕಿಸ್ತಿ ಜಿವಿತಾಕ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರ‍್ಲ್ಲೊ ಗುರ್ತ್ ಹೊ.

ಕಾಷ್ಟ್ ನಿಯಾಳ್ನ್ ಉಲೈತಾಲೊಯ್ ಬಾಪಾ ಲಾಗಿಂ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್
ಆಪ್ರಾದಿಕ್ ದರ್ಚೆಂ ಪರಿ ಬಾಂದ್ಲೆ ತುಕಾ ಸಂಕ್ಳೆಂತ್
ನಿಷ್ಟುರ್ ತ್ಯಾ ಶಿಪಾಯನಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾಂಕ್
ತ್ಯಾಚ್ ಘಡಿ ಶಿಸಾಕ್ ಸಂಗ್ಲೆಂಯ್ ಬೊಕ್ಶಿ ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಕ್

ರಾಜ್ ರಸ್ತೆರ್ ಆಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ ಉಡೊವ್ನ್ ತಿಂಪಿ ತೊಂಡಾರ್
ಬೊರಾಧಿಕ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಗಾಲೊ ತುಜ್ಯಾ ಖಂದ್ಯಾರ್
ಖುರಿಸ್ ಗೆವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೊಯ್ ತುಂ ಕಾಲ್ವಾರಿಸೊ ದೊಂಗೊರ್
ಮೆಟಾಂ ಗಾಲ್ತಾಂ ಬೊಗ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಕೊಣಿ ನಾ ಆದಾರ್

ವಾವೊಯ್ಲೋಯ್ ಖುರಿಸ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್
ಖುರ್ಸಾಯ್ ತಾಕಾ.. ಖುರ್ಸಾಯ್, ಉತ್ರಾಂ ತೊಪ್ತಾತ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್
ಪ್ರಾಣ್ ಕೆಲೊಯ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ವಣ್ ಸಂಸ್ರಾಕ್
ಕಿತೆಂ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ ಹಾಂವ್, ತುವೆಂ ವಾರೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಕ್ತಾಕ್ ?

ಕಾಲ್ವರಿಚ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಸೈತಾನ್ ಪೋಳ್ನ್ ದಂವ್ತಾ
ಕಾಲ್ವರಿಚ ಖುರ್ಸಾಂತ್ ರಾಯಾಂಕ್ ಜೈತ್ ಮೆಳ್ತಾ
ಕಾಲ್ವರಿಚ ಖುರ್ಸಾನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ವಣ್ ದಿಲಿ
ಕಾಲ್ವರಿಚ ಖುರ್ಸಾ ಕರ್ತಾಂವ್ ತುಕಾ ನಮಾನ್.

No comments:

Post a Comment