Saturday, October 26, 2013

ದೆವಾಚಿಂ ವರ್ತಿಂ ಕ್ರತ್ಯಾಂ....


ವರ್ತಿಂ ತುಜಿಂ ಕ್ರತ್ಯಾಂ, ವರ್ಣುಂ ಕಶೆಂ ದೆವಾ
ತುವೆಂ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ  ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಪ್ರಥ್ವೆರ್!
ಉನ್ನತ್ ತುಜಿಂ ಮ್ಹಹಿಮಾ, ದೆಕೊಂಕ್ ಅಶೆತಾಂ
ತುವೆಂ ರಾಜ್ ಕರ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಸರ್ಗಾರ್!

ಭುಂಯ್ ತುವೆಂ ರಚ್ಲಿಯ್, ಜಿನ್ಸಾನಿಂ ಭರ್ಲೆಂಯ್
ಅಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಥ್ವೆಚ ಜಿವಿಂಕ್
ಅಕಾಸ್ ತುವೆಂ ರಚ್ಲೊಯ್, ಸುರ್ಯಾಕ್ ಸೊಭಯ್ಲೊಯ್
ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕೊಂವ್ಕ್ ಮನ್ಶಾ ಕುಳಾಕ್

ಉದಾಕ್ ತುವೆಂ ರಚ್ಲೆಂಯ್, ಸಾರ್ ತಾಂತು ಭರ್ಲೊಯ್
ಜಿವಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಭುಂಯ್ಚಾ ಜಿನ್ಸಾಂಕ್
ವಾರ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ದಾಡ್ಲೆಂಯ್, ಕುರ್ಪೆನ್ ತುಜ್ಯಾ ಭರ್ಲೆಂಯ್
ಜಿವಿತಾಚೊ ಘುಟ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಕ್

ಮನ್ಶಾಕ್ ತುವೆಂ ರಚ್ಲೊಯ್, ಸ್ವಾಸ್ ತುಜೊ ಪುಂಕ್ಲೊಯ್
ರಾಜ್ವಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ತಳಾರ್
ಪುತಾಕ್ ತುವೆಂ ದಾಡ್ಲೊಯ್, ಅಧಿಕಾರ್ ತಾಕ ದಿಲೊಯ್
ಸರ್ಗಿಂಚೊ ಘುಟ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್

ಸ್ಪಿರಿತಾಕ್ ತುವೆಂ ದಾಡ್ಲಾಯ್, ಸಾಂಗಾತ್ ತುಜೊ ಬಸಯ್ಲಾಯ್
ಪಾತ್ಕಾ-ಕಾಷ್ಟಾಂತ್ ಸಂಪ್ಡೊನ್ ಚಿರ್ಡತನಾ
ಸರ್ಗಿಂಚಾ ರಾಜಾಂತ್ ಘರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂಯ್
ಮರ್ಣಾ ದ್ವಾರಿಂ ತುಜೊ ಸಂಗಾತ್ ಆಶೆತಾನಾ

Saturday, August 3, 2013

ನಾಮಾನ್ ಕೊಡಾಚ ಪಿಡ್ಲೆಂತ್ಲೆ ಬರೊ ಜಾತ.....


ನಾಮಾನ್ ಅರಾಮಾಚ ರಾಯಾಚೊ ಸೆನಾಧಿಪತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ
ಆರಾಮಾಚೊ ರಾಯ್ ತಾಕ ಘನಾನ್ ಆನಿ ಮಾನನ್ ಲೆಕ್ತಾಲೊ
ದೆವಾಚ ಭೆಸಾಂವಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾನಿಂ  ತೊ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾತಲೊ
ನಾಮಾನ್ ವೀರ್ ಅಸ್ಲೊ ತರೀ  ಕೊಡಾಚ ಪಿಡೆವರ್ವಿಂ ಕಷ್ಟತಲೊ

ಏಕ್ ಪವ್ಟಿಂ ನಾಮಾನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಶಹರಚೇರ್ ಧಾಡ್ ಗಾಲ್ತಾ
ಝಗ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಏಕ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಬಂಧಿವಾನ್ ಕಾರ್ನ್ ಶಹರಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾ
ಅಪುಣ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಚಾಕರ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್ತಾ
ಚಾಕರ್ನಿ ವರ್ವಿಂ ನಾಮಾನಕ್ ಎಲೀಶಾ ಪ್ರವಾದಿ ವಿಶಿಂ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ

ಅರಾಮಾಚೊ ರಾಯ್ ನಾಮಾನಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ ರಾಯಾಶಿಂ ಧಾಡ್ತಾ
ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರೊವ್ನ್ ನಾಮಾನಚೆಂ ಕೋಡ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾ
ಅಪ್ಣಾಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರೊವ್ನ್ ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ರಾಯ್ ರಾಗರ್ ಜಾತ
ಹೆಂ ಕಳೊನ್ ಎಲೀಶಾ ನಾಮಾನಕ್ ಅಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಂಗೊನ್ ದಾಡ್ತಾ

ನಾಮಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂ ಆನಿ ರಥಂ ಸವೆಂ ಎಲೀಶಾಕ್ ಯೆಂವ್ನ್ ಭೆಟ್ತಾ
ಎಲೀಶಾ ನಾಮಾನಕ್ ಜೊರ್ದಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಸತ್ ಪವ್ಟಿಂ ನಾಂವ್ಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾ
ನಾಮಾನ್ ಜೊರ್ದಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ನಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೊಡಾಚ ಪಿಡೆ ಥಾಂವ್ನ್ ನಿತಳ್ತಾ
ಅಪ್ಣಾಕ್ ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ ದೆವಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರುಂಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ತಾ

ಎಲೀಶಾಕ್ ಅಪುಣ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಬಂಗಾರ್-ರೂಪೆಂ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ್ಪಿತಾ
ಪೂಣ್ ಎಲೀಶಾ ಹೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾಂ ನಾಮಾನಕ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾ
ಅಪ್ಣಾಕ್ ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ಮಾತಿ ಅರಾಮಾಕ್ ವರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮಾಗ್ತಾ
ಅಪ್ಣಾಚ ಮರ್ಣಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ ದೆವಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾ

Friday, August 2, 2013

ಪದ್ ಏಕ್ ಲಿಕ್ಲಾಂ....

ಮೊಗಾ ತುಕಾ ಚಿಂತುಂನ್ ಹಾಂವೆ ಪದ್ ಏಕ್ ಲಿಕ್ಲಾಂ
ಯಾದ್ ತುಜೊ ಆಟಾಂವ್ನ್ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಿಕ್ಲಾಂ
ರಾಗ್ ತುಜೊ ಸಾಂಡುನ್ ರಾವಯ್ ತುಜಿ ನಾಕ್ಲಾಂ
ವೆಂಗೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೇಂವ್ನ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್-ಗೊ ಸೊಪ್ಣಾಂ

ತುಕಾಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಜ್ ಫಾಂತೆ ಫಾಲೆಂ ಜಾಲಾಂ
ಮೊಗಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಗುಂತುನ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ
ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ ಉಚಾರುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾಂ
ವಾಟೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಮ್ಕೊನ್ ನೀಜ್ ಕರ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಬೊಗ್ಣಾಂ

ಸುರ್ಯಾಚ ಕಿರ್ಣಾನಿಂ ತುಜ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಗಾಲಾಂ
ರಾತಿಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಧೋವ್ ಜಿರನಾಸ್ತಾಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾ
ಫಾಂತ್ಯಾ ಫಾರಾರ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಾಂ
ವೊಡ್ತಾಚ್ಯಾ ಪುಲಾನಿಂ ತುಜ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪುಲೊಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ

ತುಜ್ಯಾ ಹಸ್ಕುರ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಲಿಪ್ಲಾಂ
ತುಜ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ಮೋಗ್ ಹಾಂವೆ ಚಕ್ಲಾ
ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ಮೊಗಾ ಅಂಕ್ರಿ ದೆಕ್ಲ್ಯಾ
ತುಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚ ಉಸ್ವಾಸಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ

ಸಂಗಾತ್ ದೀ ಕಾಜಾರಿ ಬಾಂದಾತ್ ಅಮಿಂ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್
ಸುಂದರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕುಟಮ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಡ್ಚಾಕ್
ವಾಡ, ಚಡಾ, ಸಂಸಾರ್ ಭರಾ ಬೆಸಾಂವ್ ನೀಜ್ ಕರ್ಚಾಕ್
ಸಂಸಾರಿ ಜಿವಿತಾಚೆ ಪಯ್ಣ್ ದೊಗಾನಿಂ ಸಂಗಾತ ಸರ್ಚಾಕ್

ಸೊಬಾಯ್ - ಮೋಗ್


ಚೆಡೊ
ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ತ್ಯಾ ಪುಗ್ರ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾನಿಂ
ನಿಳ್ಶಾ ನಿಳ್ಶಾ ತ್ಯಾ ಕಾಜುಳ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ
ಸೊಭಯ್ ತುಜಿ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ, ಸೊಭಯ್ ತುಜಿ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾ

ಚೆಡುಂ
ಧಡಕ್ ಧಡಕ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡ್ಯೆನಿಂ
ಪುಗಾರ್ನ್ ಉಲೊಂವ್ಚಾ ಲಜೆ ಉತ್ರಾನಿಂ
ಮೋಗ್ ತುಜೊ ಲಿಪ್ಲಾ ಚೆಡ್ಯಾ, ಮೋಗ್ ತುಜೊ ಲಿಪ್ಲಾ

ಚೆಡೊ
ತುವೆಂ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಚಲ್ತಾನಾಂ
ತುಜ್ಯಾ ಪಯ್ಜಾಣಾಂಚ ನಾದಕ್ ಜೀವ್ ಮ್ಹಜೊ ಭರುನ್ ಯೆತಾ
ತುವೆಂ ಮಿಣಿ ಮಿಣಿ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಕ್ತಾನಾಂ
ತುಜ್ಯಾ ನಯನಚ ಉಬೆಕ್ ಕೂಡ್ ಮ್ಹಜಿ ಪುಲೊನ್ ಸೊಬ್ತಾ

ಚೆಡುಂ
ತುವೆಂ ಚೊರ್ಯಾಂ ನದರ್ ಲಾವ್ನ್ ತಿಳ್ತಾನಾಂ
ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಚ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ
ತುವೆಂ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಲಿಪ್ತಾನಾಂ
ತುಜ್ಯಾ  ವದನಾಕ್ ಕಿಸಾನಿಂ ಸಜೊಂವ್ಕ್ ವೇಳ್‍ಘಡಿ ಮೆಜ್ತಾಂ

ಚೆಡೊ
ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಾತಿರ್ ಸಜೊವ್ನ್ ರಾವ್ತಾನಾಂ
ತುಜ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚ ಕಾಲೆತಿಕ್ ಮ್ಹಕಾಚ್ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರತಾಂ
ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಡುನ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತಾನಾಂ
ಮಕಾಚ್ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ತುಜೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಂ

ಚೆಡುಂ
ತುವೆಂ ಬಾವ್ಳೆ ಪುಲೊವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್ತಾನಾಂ
ತುಜ್ಯಾ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಮಿಲನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಮಜೆಂ ಆಶೆತಾ
ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಡುನ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತಾನಾಂ
ಮಕಾಚ್ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ತುಜಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಂ

Thursday, June 27, 2013

ಚೀಪ್ ಲಿಕ್ಕರು...


ಬೇಳೆ ಕಾಳು ಬೆಯ್ಸಾಕ್ಕೆ
ಕೊಡಿಸ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಕುಕ್ಕಾರು
ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಚೀಪು ಲಿಕ್ಕಾರು

ಮಾನ ಮರ್ವಾದೆ ಮುಚ್ಚಾಕೆ
ಕೊಡಿಸ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಾರು
ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಚೀಪು ಲಿಕ್ಕಾರು

ಅಕ್ಕಿ-ರಾಗಿ ಬೆಳೊಸ್ಕೊಂಡು
ಅಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಪಾರ್ಮಾರು
ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಚೀಪು ಲಿಕ್ಕಾರು

ಶಾಲೆ-ಕಾಲೇಜು ಓದ್ಕೊಂಡು
ಅಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಡಾಕ್ಟಾರು
ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಚೀಪು ಲಿಕ್ಕಾರು

ದೇಶ ಕಾಯೊ ಮಕ್ಳಾಗೀ
ಅಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಸೊಲ್ಜಾರು
ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಚೀಪು ಲಿಕ್ಕಾರು

Monday, April 15, 2013

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಭೇದ್...ಅವಯ್ಚಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಸಯ್ತ್
ತುಕಾ ಚಿರ್ಡುಂಕ್ ಪಳಯ್ತಾತ್
ಚುಕೊನ್ ಸಂಸಾರ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್
ನಕಾರ್ ಪಣಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ತಾತ್
ತುವೆಂ ಪಾನೊ ಚಿಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್
ಖರ್ಸಾಚೊ ಲೇಕ್ ಗಲ್ತಾತ್
ತುವೆಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್
ನಿಯಮಾಂಚೊ ಪಾಟೊ ಬಾಂದ್ತಾತ್

ಘರಾಂತ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂ ಹುಜಿರ್
ತಕ್ಲಿ ಬಾಗೊಂವ್ಕ್ ಹುಕುಮ್ ದಿತಾತ್
ಇಸ್ಕಾಲಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ತಾನಾಂಚ್
ಶಿಕ್ಫಾಚಿ ಗಡ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಕರ್ತಾತ್
ತುಜ್ಯಾ ವಾಡಾವಾಳೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್
ಚೊರ್ಯಾಂ ನದರ್ ದವರ್ತಾತ್
ಪುಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ತುಜ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚೆರ್
ಪಾಸಚೊ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡ್ತಾತ್

ತುವೆಂ ಚಲ್ಚಾ ವಾಟೆರ್
ಸುಣಿ ವಾಂಗ್ಟಾಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾತ್
ತುವೆಂ ಖೆಳ್ಚಾ ಜಲಾಂತ್
ಗುಗಿಚೆ ದೊಳೆ ತಯಾರ್ ಅಸ್ತಾತ್
ತುವೆಂ ಕೊಣಾಯ್ ಕಡೆ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್
ದುಬಾವಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಗುಂತಾತ್
ತುಜ್ಯಾ ಹಸ್ಕುರ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್
ಸಯ್ತ್ ಕಾಮುಕ್ಪಣಾನ್ ತುಕ್ತಾತ್

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಘೊವಾಚ ಘರ
ನಾ-ಸಮಾಧನೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್
ದೋತ್ ಬಂಗಾರಚ ನಾಂವಾನ್
ಹಿಣ್ಸೊಣೆಂ ಮೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್
ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ವಾಂಜ್ಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಮ್ ಫಲಕ್
ಮೊರ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಧವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಸಮಾಜೆಚಿ ಪಾಡ್ ನದರ್

ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಜಾಯ್
ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾಂವ್ನ್, ಅವಾಯ್ ಜಾಂವ್ನ್
ಅವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಅಶೆನಾಂತ್
ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ತುವೆಂ ಧುವ್ ಜಾಂವ್ನ್
ಅಜೂನ್ ಸಂಸಾರ್ ಚಿಂತಾ,
ಜಿಯೆಜೆ ತುವೆಂ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಂವ್ನ್
ನ್ಯಾಯ್ ನೀತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ಸಯ್ತ್,
ಅಸಾ ಮೌನ್ ಜಾಂವ್ನ್

Tuesday, February 12, 2013

ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್.....ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ ಸೊಮ್ಯಾ ಮ್ಹಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್
ತುವೆಂ ದಾಡ್ಲಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಕ್ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚಯ್
ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೋಗ್ ವೊತುನ್ ತಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಗಯ್
ತುಜ್ಯಾ ಮೆಟಾನಿಂ ಚಲೊಂಕ್ ಕುಡಿ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಜಾಗಯ್

ಹರ್ಯೆಕ್ ಮೇಟ್ ಅಂದ್ಕಾರಾಚೆಂ, ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬೊಗ್ತಾ ?
ತುವೆಂ ಸಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸೊಬ್ತಾ
ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ಉಗಾಡ್ನ್ ತಾರ್ ಖೊಟೆಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದಿಸ್ತಾ
ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖಂತ್ ಮ್ಹಕ ದೊಸ್ತಾ

ಶಭಿತ್ ಹಾಂವ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ಅವಾಯ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಗರ್ಬಾಂತ್
ಅಶೆತಾಲೊಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಅಂತ್ರಾಳಾಚ ಕುಪಾಂತ್
ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾಂ ಪಡ್ಲೊಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸರಾಂತ್
ಉಟೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ, ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾಂ ದೆಂವ್ಚಾರನ್

ಮಾನ್ ದಾಂಪುಂಕ್ ವಸ್ತುರ್ ನಾಂ, ಬರೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾಂ
ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಗೌರವ್ ನಾಂ, ಬರ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ನಾಂ
ಖೊಟೆ ಕರುಂಕ್ ಲಾಜ್ ನಾಂ, ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಸಮ್ಜೊಣಿಂಚ್ ನಾಂ
ಸತ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಟ್ ನಾಂ, ಕುಡಿಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗೌರವ್ ನಾಂ

ಧಾಡ್ ತುಜ್ಯಾ ಸ್ಪಿರೀತಾಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪೆಟೊಂವ್ಕ್
ಪಾತ್ಕಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಪಾಡನಾಶೆಂ ಜೀವ್ ಮ್ಹಜೊ ವಾಟೊಂವ್ಕ್
ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಚಮ್ಕೊಂವ್ಕ್
ಏಕ್ ದೀಸ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆ ರೂಪ್ ರೂಪ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್