Saturday, February 12, 2011

ದೇವ ಮುಕಾರ್ ಲೇಖ್.......


ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹೊ ಜೀವ್ ಉಬ್ತಲೊ
ಸೊಮ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಜಡ್ತೆಕ್ ರಾವ್ತಲೊ
ಬೊರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ದೇವ್ ತುಜೆಂ ಮೆಜ್ತಾಲೊ
ಬೊರ್ಯಾಕ್ ಬೊರೆಂ, ಕೊಟ್ಯಾಕ್ ಕೊಟೆಂ ಪಾಯ್ತಾಲೋಯ್.

ಕಾವ್ನ್-ಜೇವ್ನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಜಿಣೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್
ಇಸರ್ತಾಲೊ ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಕಿತೆಂ ದಿಲೆಂಯ್ ?
ಘರ್-ದಾರ್, ರಾವ್ಳೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ರವ್ಲ್ಯಾರ್
ಇಸರ್ತಾಲೊ ಘರ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್ ?

ಮೋಸ್ ಕಾರ್ನ್, ಪೂರ ಆರವ್ನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಇಸರ್ತಾಲೊ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಸೊ ಪಾವ್ಲೊಯ್ ?
ಧನ್ ದಿರ್ವೆಂ, ಆಸ್ತ್ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್
ಇಸರ್ತಾಲೊ ಆನಾಥ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ದೆಕ್ಲೆಂಯ್ ?

ಸೈರಿಂ-ದೈರಿಂ, ಈಷ್ಟ್-ಮಂತ್ರಾಂಕ್ ವೊವೈಲ್ಯಾರ್
ಇಸರ್ತಾಲೊ ಆಪರಿಚಿತಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಬುಜೈಲೆಂಯ್ ?
ಬಾವ್-ಬೊಯ್ಣ್, ಬುರ್ಗಿಂ-ಬಾಳಂಚೊಚ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್
ಇಸರ್ತಾಲೊ ಥಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ದಿಲೆಂಯ್ ?

ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಿವೆತ್ ಸಂಡುನ್ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಲಬ್ದೊನ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್
ಇಸರ್ತಾಲೊ ಉಪದೆಸಾಂಕ್ ಕಸೊ ಮಾನ್ ಕೆಲೊಯ್ ?
ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಕ್ ದಿಕ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ನ್ ಉಲೈಲ್ಯಾರ್
ಇಸರ್ತಲೊ ಮಜಾ ಕುಡಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆವ್ಮರ್ಯಾದ್ ಕೆಲೊಯ್ ?

No comments:

Post a Comment