Sunday, October 30, 2011

ಸಾಮುಯೆಲಾಚೆಂ ಅಪೊವ್ಣೆಂ.....ಎಲ್ಕಾನ್ ಎಪ್ರಯಿಮಾಚ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕಾರ್ನ್ ಅಸ್ತಾ
ಹನ್ನಾ ಆನಿ ಪೆನಿನ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೊಗಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಸವೆಂ ಜಿಯೆವ್ನಾಸ್ತಾ
ಪೆನಿನ್ನಾಕ್ ಆಟ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಸೊನ್, ಹನ್ನಾ ಏಕ್ ವಾಂಜ್ಡಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ
ಹನ್ನಾ ಅಪ್ಣಾಚೆ ಅಪಮಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾ

ವರ್ಸಾನ್ ವರ್ಸಾಂ ಎಲ್ಕಾನ್ ದಳ್ಬಾರಾಂಚ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಬಲಿ ಬೆಟೆಯ್ತಾ
ಹರ್ಯೆಕ್ ವರ್ಸಾ ಹನ್ನಾ ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ರಡೊನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ತಾ
ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಏಲಿ ಅಯ್ಕಾತ ಆನಿ ದೇವ್ ದಿತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಯ್ತಾ
ಏಲಿಚ ಉತ್ರಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹನ್ನಾ ಏಕ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾತಾ

ಅಪ್ಣಾಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಅರ್ಪುಂಕ್ ಹನ್ನಾ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ತಾ
ಸಾಮುಯೆಲ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಚ್ ಹನ್ನಾ ತಾಕ ಏಲಿ ಸವೆಂ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ಸೊಡ್ತಾ
ಸಾಮುಯೆಲ್ ಏಲಿಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾತ ಆನಿ ಮಂದಿರಾಂತ್ ದೆವಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾ
ಹನ್ನಾಚ ಬರ್ಯಾ ಮಾನಕ್ ಲಾಗುನ್ ದೇವ್ ತಾಕ ಅನಿಕೀ ಭುರ್ಗಿಂ ದಿತಾ

ಸಾಮುಯೆಲ್ ದೆವಾಚಿ ಸೆವಾಕಾರ್ನ್ ಏಲಿ ಸವೆಂ ಮಂದಿತಾಂತ್‍ಚ್ ರಾವ್ತಾ
ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾ ಪೇಟ್ ಅಸ್ಚಾ ಮಂದಿರಾಂತ್ ರಾತಿಚೆಂ ನಿದೊನ್ ಅಸ್ತಾ
ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಸಾಮುಯೆಲಾಕ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಅಪಯ್ತಾ
ಭುರ್ಗೊ ಸಾಮುಯೆಲ್ ದೆವಾಚೊ ತಾಳೊ ಸಮ್ಜಾನಾಸ್ತಾಂ ಏಲಿ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆತಾ

ತಿಸ್ರೆ ಪವ್ಟಿಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ‍್ಚ್ ಅಪಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಮುಯೆಲ್ ಸೊಮ್ಜೊನ್ ಘೆತಾ
ಏಲಿನ್ ಸಂಗ್ಲೆಲೆ ಬರಿ "ಉಲಯ್ ಸೊಮ್ಯಾ ಅಯ್ಕಾತ ಚಾಕೊರ್" ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾ
ದೇವ್ ಸಾಮುಯೆಲಾ ಕಡೆ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಚ ಬಂದಡೆ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾ
ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ವಿರೊಧ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಲಿಚ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ತಿಳ್ಸಿತಾ

ಸಾಮುಯೆಲ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ದೇವ್ ತಾಕ ನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್ತಾ
ಅಪ್ಣಾಕ್ ಅವಿಧೆಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಏಲಿಚ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಜೆ ಮುಕಾರ್ ನಾಸ್ ಕರ್ತಾ
ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಚ ಅವಿಧಯ್ ಪಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಪೇಟ್ ಪಿಲಿಸ್ತಿಯಾಕ್ ವೆತಾ
ಸಾಮುಯೆಲಾಚ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪರ್ಜಾ ಪರತ್ ಜೈತೆವಂತ್ ಜಾತಾ

No comments:

Post a Comment