Thursday, October 13, 2011

ಆಜ್ ತುಕಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಕಾ.....ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತಿನಾಂ "ಆಜ್ ತುಕಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಕಾ"
ಬೊರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾನಾಂ ಪಾಟಿಂ ನಿಸ್ರನಾಕ
ವಾಯ್ಟಚ್ ಕರ್ಶಿ ತಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೋಣ್ ಪಾವತ್ ತುಕಾ
ಬೊರೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೊರೆಂಚ್ ಮೆಳ್ತಾ ಹೆಂ ತುಂ ವಿಸ್ರನಾಕ

ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚೆರ್ ತುಂ ಹಾಸೊನ್ ಸೊಬ್ತಾಯ್
ವಿಕಾಳ್ ಉತ್ರಾನಿಂ ತಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ತೊಪ್ತಾಯ್
ಏಕ್ ದೀಸ್ ತುಕಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ತಾಯ್
ತುಜೆ ವಾಯ್ರ್ ಪಾಸ್ ಪಡ್ತಾಂ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾತಯ್

ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆ ಕಾಷ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಭಿತರ್ ಹಾಸ್ತಾಯ್
ಉತ್ರಾಂಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ವಿಸ್ರತಾಯ್
ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಜ್-ಫಾಲ್ಯಾಂ ದೀಸ್ ಮೆಜ್ತಾಯ್
ಕಷ್ಟಾನ್ ತುಕಾ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ತಾನಾಂ ಕುಸ್ಕೊನ್ ಚಲ್ತಾಯ್

ಆಸ್ತ್ ಭದಿಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಡ್ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾಯ್
ಏಕ್ಟಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಬೊಗುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾಂ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡ್ತಾಯ್
ಭುರ್ಗಿಂ ಬಾಳಾನಿಂ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ರಡ್ತಾಯ್
ಇತ್ಲೆಂ ಪೂರ ಅಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಭಿಕಾರ್ಯಾ ಬರಿ ಜಿವಿತ್ ಸರ್ತಾಯ್

ಸುಖಾಚೆ ದೀಸ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಅಸ್ತಾಂ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರತಾಯ್
ಜಿವಿತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಗಳಾಯ್ ಕರ್ತಾಯ್
ಜಣ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಬೂದ್ ಬಾಳ್ ಖರಿ ತರಿ ದಿಕ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾಯ್
ಪಾತ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚಾಪರ ದೆವಾಕ್ ಸೊದ್ತಾಯ್

ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಧಾರುಣ್ ಕರ್ತಾಯ್
ಜಾಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾತಾನಾಂ ಶಿರಪೂನ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್
ಅಮಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಕರ್ತಾತ್ ತೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ತಾಯ್
ಫಾಲ್ಯಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂ ದಿಕ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾನಾಂ ಚಿಂತುನ್ ರಡ್ತಾಯ್

No comments:

Post a Comment