Sunday, October 9, 2011

ನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ತ್ ಗಿದೆಯೊನ್.....ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾನಿಂ ದೆವಾ ಮುಖಾರ್ ವಾಯ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಂ ತೆ ಕೆಲೆಂ
ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಿದಿಯಾನಿತಾಂಚ ಹಾತಾಂತ್ ಸಂಪ್ಡಯ್ಲೆಂ
ಮಿದಿಯಾನಿತಾಂನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಚ ಸಾರ್ವ್ ವಸ್ತುಂಚಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕೆಲಿ
ಕಠೀಣ್ ಕಷ್ಟಕ್ ಲಾಗುನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾನಿಂ ದೆವಾಕ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ

ದೆವ್ ಜೊವಾಶಾಚೊ ಪೂತ್ ಗಿದೆಯೊನಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ತಾ
ದೆವಾನ್ ವಿಂಸ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಗಿದೆಯೊನ್ ಮಿದಿಯಾನಿತಾಂಕ್ ಭಿಯನ್ ಜಿಯೆತಾ
ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ತಾಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಬ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ತಾ
ಗಿದೆಯೊನಾಕ್ ಬಲಿಷ್ಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಸೈನ ಸವೆಂ ಝುಜಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರಾಯ್ತಾ

ಗಿದೆಯೊನಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಬಾಲ್ ದೆವಾಚೊ ಅರಾಧಾಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ
ದೇವ್ ಗಿದೆಯೊನಾಕ್ ಬಾಲ್ ದೆವಾಚಿ ವೆದಿ ಪಿಟೊ ಕರುಂಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾ
ಗಿದೆಯೊನಾಚೆಂ ಹೆಂ ಕ್ರತ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪರ್ಜಾ ಉಪ್ರಟ್ತಾ
ಬಾಲ್ ದೆವಾಚಿ ವೆದಿ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗಿದೆಯೊನಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸೊದ್ತಾ

ದೇವ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಗಿದೆಯೊನಾಕ್ ಸಂಗಾತ್ ದಿತಾ
ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ ಉತ್ತಿಮಾಂತ್ ಉತ್ತಿಮ್ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ತಾಚೆ ಆಧಿನ್ ಕರ್ತಾ
ತಿನ್ಶಿಂ ಬಲಿಷ್ಟ್ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಗಿದೆಯೊನ್ ಝುಜಾಕ್ ರಾವ್ತಾ
ದೇವ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಚ ಪಕ್ಶೆಕ್ ರಾವುನ್ ಗಿದೆಯೊನಾಕ್ ಜೈತ್ ಲಾಭಾಯ್ತಾ

ಜೈತ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಗಿದೆಯೊನಾಕ್ ರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಅಶೆತಾ
ಸರ್ವೆಸ್ಪರ ಮುಖಾರ್ ದುಸ್ರೊ ರಾಯ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗಿದೆಯೊನ್ ಭಾಸಾಯ್ತಾ
ಮಿದಿಯಾನ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಂಗಾರ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಭಿತ್ ಮೂರ್ತಿ ಕರಯ್ತಾ
ಪೂಣ್ ಹಿ ಮೂರ್ತಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆಡ್ ವಾಟೆಕ್ ವೊಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ

ಗಿದೆಯೊನ್ ದೆವಾಚ ಸಸಾಯೆನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ಲಾಭಯ್ತಾ
ಲೋಕ್ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ತಾಚ ಹಾತ ಖಾಲ್ ಜಿಯೆತಾ
ಗಿದೆಯೊನಚ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಲೋಕ್ ಆಡ್ ವಾಟ್ ದರ್ತಾ
ಅಪ್ಣಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಬಾಲ್ ದೆವಾಚಿ ಪುಜಾ ಕರ್ತಾ

No comments:

Post a Comment