Sunday, October 2, 2011

ನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ತ್ ದೆಬೋರಾ....ಏಹೂದಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪರತ್ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ ಪಾಡ್ತಾ
ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಾನಾನಾಚೊ ರಾಯ್ ಜಾಬಿನಾಚೆ ಅಧಿನ್ ಕರ್ತಾ
ಕಾನಾನಾಚೊ ಸೆನಾಪತಿ ಸೀಸೆರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ಕಷ್ಟುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ
ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಕಾಷ್ಟ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ದಗ್ದಿತಾ

ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ ದಿಸಾನಿಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪರತ್ ದೆವಾಕ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ತಾ.
ಪ್ರವಾದಿಣ್ ದೆಬೋರಾಕ್ ದೇವ್  ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ನ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್ತಾ
ಕಷ್ಟತೆಲ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಚಿ ನಾಯ್ ನಿರ್ಣಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿತಾ
ಜಾಬಿನ್ ರಾಯಾಚ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ದೇವ್ ಭಸಯ್ತಾ

ದೆಬೋರಾ ಬಾರಕಾಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝುಜೊಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾ
ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ ಧಾ ಹಾಜಾರ್ ಝುಜಾರ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಾತ ದಿತಾ
ಬಾರಾಕ್ ತಾಬೊರ್ ದೊಂಗ್ರಾಚೆರ್ ಅಯಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಸೀಸೆರಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ
ಸೀಸೆರಾ ನವ್ಶಿಂ ಲೊಂಕ್ಡಾರಥ್ ಆನಿ ಸೈನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಬೊರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ತಾ

ದೇವ್ ದೆಬೋರಾಕ್ ಆನಿ ಬಾರಾಕಾಕ್ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಸಂಗಾತ್ ದಿತಾ
ಕಾನಾನಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೈನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ದಂವ್ತಾ
ಸೆನಾಪತಿ ಸೀಸೆರ ರಥಾವಾಯ್ಲೊ ದೆಂವೊನ್ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ದಂವ್ತಾ
ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಘರ ಸಿಸೇರಾ ಲಿಪೊವ್ನ್ ರಾವ್ತಾ

ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸೇರಾಚಿ ಪಾಟ್ ದರ್ನ್ ಬಾರಾಕ್ ಜಾಯೆಲಾಚ ಘರ ಪಾವ್ತಾ
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯೆಲ್ ಘರ ಅಸ್ಚಾ ತಂಬಾಖುಟ್ಯಾಂತ್ ಸಿಸೇರಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಾ
ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ಕಷ್ಟಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಯೆಲ್ ಸಿಸೇರಾಕ್ ಹಿ ಶಿಕ್ಶಾ ದಿತಾ
ಆಶೆಂ ಜಾಬಿನಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೈನ್ ಆನಿ ಸೆನಾಪತಿಚೊ ನಾಸ್ ಜಾತಾ

ದೆಬೋರಾಚ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಾ
ಅಪ್ಣಾಕ್ ಬಂದಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಭಿಯಾನ್ ಚಲ್ತಾ
ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ದೆಬೋರಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವರ್ತಾ
ದೆಬೋರಾಚ ಮರಣ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಶಾಂತಿನ್ ಜಿಯೆತಾ

No comments:

Post a Comment