Sunday, December 9, 2012ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪ್ರವೇಶ್....

ಆದಿಂ...
ಇಗರ್ಜೆಚಿಂ ಮೇಟಾಂ ಚಡ್ತಾನಾಂ
ಪಾಂಯಾಚ್ಯೊ ವಾಣ್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್, ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಪಾಲೊವ್ ವೊಡ್ನ್
ದಾರಾರ್ ನಮಾಸ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಚೆಂ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ...

ಆತಾಂ...
ಇಗರ್ಜೆಚಿಂ ಮೇಟಾಂ ಚಡ್ತಾನಾಂ
ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಾರ್ನ್, ಮಾತ್ಯಾಚೆ ಕೇಸ್ ಉಗೊವ್ನ್
ಪಟ್ಟಾಂಗ ಮಾರುಂಕ್ ಪ್ರೆಂಡ್ ಅಯ್ಲಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದುನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಚೆಂ...

No comments:

Post a Comment