Wednesday, November 28, 2012ಯಾದಿಂಕ್ ವಕತ್....

ಲಿಂಬ್ಯಾಚೊ ಸರ್ಬಾತ್ ಅಂಬೊಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಸಕರ್ ಗಾಲ್ನ್ಂ ಹಲ್ಟ್ ಕರಿನ್.
ಪೂಣ್....
ಮೊಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ದಿಕ್ಕರುನ್
ಉಗ್ಡಾಸಚ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ದೊಸುನ್ ಅಸ್ಚಾ
ತುಜ್ಯಾ ಯಾದಿಂಕ್ ತಾಂಬೊಂವ್ಕ್
ಕಾಂಯ್ ತರೀ ವಕತ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಗೊ ಚೆಡ್ವಾ...

No comments:

Post a Comment