Tuesday, November 20, 2012

ಎಲೀಯಾ ಆನಿ ಸುಕಿಧಾಡ್........ಸಲ್ಮಾಂವ್ಚಾ ಮರ್ಣಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ರಾಯ್ ಪಾತಾಕ್ ಅದಾರ್ತಾ
ಅನ್ಯಾಂ ದೆವಾಚಿಂ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ನ್ ದೆವಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಸರ್ತಾ
ರಾಯಾಂಚ ಖೊಟ್ಯಾ ಕರ್ತುವಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೇವ್ ರಾಗರ್ ಜಾತ
ಎಲೀಯಾ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಅಸ್ಚೆ ಕಾಷ್ಟ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ತಿಳ್ಸಿತಾ

ರಾಯಾಂಚ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೆಶಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡಾನಾಶೆಂ ಕರ್ತಾ
ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಲೋಕ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾತ
ಎಲೀಯಾ ಪ್ರವಾದಿಕ್ ಕೆರಿತ್ ವ್ಹಾಳಾ ಲಾಗಿಂ ರಾವೊಂಕ್ ದೇವ್ ಅದೇಶ್ ದಿತಾ
ಕಾವ್ಳ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಕಾಳಿಂ-ಸಂಜೆಚೆಂ ಖಾಣ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕರ್ತಾ

ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆರಿತ್ ವ್ಹಾಳ್ ಪಾವ್ಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸುಕೊನ್ ವೆತಾ
ದೇವ್ ಎಲೀಯಾಕ್ ಜಾರೆಫಾತಾಚ ಏಕ್ ವಿಧವ್ ಸ್ತೀಯೆಕ್ ಬೆಟೊಂವ್ಕ್ ಪರ್ಮಾಯ್ತಾ
ಏಲಿಯಾ ವಿಧವ್ ಸ್ತೀಯೆಕ್ ಬೆಟ್ತಾ ಆನಿ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಉಂಡೊ ಇಸಾರ್ತಾ
ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಕ್ ಬಲಿಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಅಪ್ಣಾಂ ಥಾಂಯ್ ಕಾಯಿಂಚ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸಿತಾ

ಘರ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಆನಿಂ ಪಿಟಾಂತ್ ಬಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಏಲಿಯಾ ಸಂಗ್ತಾ
ಪ್ರವಾದಿಚ ಉತ್ರಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಏಲಿಯಾಕ್ ಬಾಕ್ರಿ ಕರ್ತಾ
ತಿಚ ಉದಾರ್ ಮನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೇವ್ ವಿದ್ವಿಚೇರ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಗಾಲ್ತಾ
ಸುಕಿಧಾಡ್ ಮುಗ್ದಾತ ಮ್ಹಣಾಸಾರ್ ತೇಲ್ ಆನಿ ಪೀಟ್ ಮುಗ್ದನಾಶೆಂ ಸಂಬಾಳ್ನ್ ವರ್ತಾ

ತೊಡ್ಯಾಂ ತೆಂಪಾನ್ ವಿದ್ವಿಚೊ ಪೂತ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾ
ಅನಾಥ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಖಾತಿರ್ ರುದಾನ್ ಕರ್ನ್ ಏಲಿಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆತಾ
ಏಲಿಯಾ ವಿದ್ವಿಚ ಪುತಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಟಿಯೆರ್ ದವರ್ನ್ ದೇವಾಕಡೆ ಪರತುನ್ ಮಾಗ್ತಾ
ದೇವ್ ಏಲಿಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಅಯ್ಕಾತಾ ಆನಿ ವಿದ್ವಿಚ ಪುತಾಕ್ ಜೀವ್ ಕರ್ತಾ

No comments:

Post a Comment