Sunday, May 29, 2011

ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಅತ್ಮೊ........ಸಿನಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಯ್ಣ್ ಕಾರ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪರ್ಜಾ ವಾಟ್ ಚಮ್ಕಾತಾ
ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಿ ಬಾರಾ ಕುಳಿ ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ
ಮೊಯ್ಜೆ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿವ್ಣ್ಯಾ ಹೊಬಾಬಾಕ್ ಸಂಗಾತ ಯೇಂವ್ಕ್ ಅಪೊವ್ಣೆಂ ದಿತಾ
ಹೊಬಾಬ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ತಂಬು ಮಾರ್ಚಾ ವಿಶಿ ಪರಿಣತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ

ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಪೇಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಪರ್ಜಾ ತಾಬೇರಾ ನಾಂವಾಚಿ ಸುವಾತ್ ಪಾವ್ತಾ
ಹಾಂಗಾ ಲೋಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಮೊಯ್ಜೆ ಆನಿ ದೆವಾ ವಿರೊಧ್ ಶಿಣ್ ಉಲಯ್ತಾ
ದೇವ್ ಕ್ರೊಧಿತ್ ಜಾತಾ ತಾಚಾ ಕ್ರೊಧಾಚೊ ಉಜೊ ತಾಂಚೆರ್ ಪೆಟ್ತಾ
ತಾಂಚಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಶಿಕ್ಶಾ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಬಿರಾಚ ಏಕ ಕುಶಿಚೊ ನಾಸ್ ಜಾತಾ

ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ವಾಟ್ ಚಮ್ಕಾತಾನಾಂ ಲೋಕ್ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಅಶೆತಾ
ಏಜಿಪ್ತಾಂತ್ ಮಾಸ್ ಖೆಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಮೊಯ್ಜೆಕ್ ಪುರ್ಪುರ್ತಾ
ಮೊಯ್ಜೆ ಲೊಕಾಂಚಿ ಪಿರ್ಯಾದ್ ಘೆವ್ನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್ತಾ
ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಸಹಾಯ್ ಅಶೆತಾ

ದೇವ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಚ ಸತ್ತರ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಂಗ್ತಾ
ದೇವ್ ಕುಪಾಂತ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊನ್ ಮೊಯ್ಜೆ ಕಡೆ ಪರ್ಜೆ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾ
ಮೊಯ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೊ ಅತ್ಮೊ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿತಾ
ಮೊಯ್ಜೆಚೊ ಅತ್ಮೊ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೆವಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ದೆಂವ್ತಾ

ಮೊಯ್ಜೆಚೊ ಅತ್ಮೊ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರವಾದ್ ಕರ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಮೆಳ್ತಾ
ದೇವ್ ಸ್ಪಿರಿತಾಚ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಯ್ಜೆ ಅಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿತಾ
ದೆವಾನ್ ಮಾಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಮೊಯ್ಜೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುಲಭ್ ಜಾತಾ
ದೆವಾಚ ಖುಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಮೊಯ್ಜೆ ತಾಂಕಾಂ ಕಾನಾನಚಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ತಾ

No comments:

Post a Comment