Wednesday, May 4, 2011

ಮಾಂಯ್ ತುಂ ಜಾಲಿ ಆಧಾರ್....ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮೊಜಾನ್, ಚಿಂತಾ ಅಜೂನ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುನ್
ಮಾಂಯ್ ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ನಿರ್ದಾರ್, ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಅಮ್ಕಾಂ ಆದಾರ್
ದೇವಸ್ಪೊಣಾನ್ ನೇಟಾಯ್ಲೆಂಯ್, ಮೊಗನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ವಾಗೈಲೆಂಯ್
ಪೊಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ಘೊಳೊನ್, ಪುಡಾರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ದಾಕೈಲೊಯ್

ಪಾವ್ಲಿಯ್ ತುಂ ಗಾಲ್ಫಾಕ್, ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತುಜಾ ಪೊಶ್ಚಾಕ್
ನಿರ್ದಾರ್ ತುವೆಂ ಕೆಲೊಯ್, ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕಾರ್ ಘಷ್ಟೊ ಕಾಡ್ಚಾಕ್
ಕಾಷ್ಟ್ ತುವೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಯ್, ಸುಖ್ ಅಮ್ಕಾಂ ದಿಂವ್ಚಾಕ್
ಆಶಿಕ್ಪಿ ತುಂ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ದಿಲೊಯ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್

ವೋಡ್ಣ್ ಕಾಂವ್ಚಿ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯ್, ಚಿಂತುನ್ ತುಂ ರಡ್ಲಿಯ್
ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಶೆಂಚ್ ವಾಡೈಲ್ಯಾರ್, ಗಾತ್ ಪಾಡ್ ಮುಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂಯ್
ಮಾದ್ರಿಚೆಂ ಪಾಯ್ ದರ್ನ್, ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಗಾಲೆಂಯ್
ರಾಜೆರ್ ಅಮಿಂ ಘರ ಅಯ್ಲ್ಯಾರ್, ವರ್ಸಾಚೊ ಮೋಗ್ ದಿಲೊಯ್

ಬಾವ್-ಬಯ್ಣ್ ಬುರ್ಗಿಂ ತೆಗಾಂ ವಾಡೊನ್ ಅಮಿಂ ಯೆತಾನಾ
ದೆಕ್ಲೆಂಯ್ ತುವೆಂ ಪಿನ್ಕರ್ ವಸ್ತುರ್ ಅಮ್ಚಾ ಕುಡಿಕ್ ಸೊಭನಾ
ರಾಡ್ಲಿಯ್ ತುಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಕತ್ ಪಣ್ ಬೊಗ್ತಾನಾ
ಸಂಗ್ತಾಲಿಯ್ ತುಂ ಅಮ್ಚಾ ಕಾನಾಂತ್ ದೇವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗಾಲ್ಚೊನಾಂ

ಪೆಸ್ತಾ ಪರ್ಬೆಕ್ ನೊವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಗಲುಂಕ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆನಾಂ
ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಕಾರ್ ವೊಸೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾಂ
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತುಂ ರಡ್ತಾಲೀಯ್ ಇತ್ಲೆಂ ಪೂರ್ ಗಡ್ತಾನಾಂ
ದೈರ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಡ್ಲೊ ನಾಂ, ದೇವಾಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ತುಟ್ಲೊನಾಂ

ಕೆದೊ ವರ್ತೊ ತ್ಯಾಗ್ ತುಜೊ, ಕಸೊ ಅಜ್ ಫರಿಕ್ ಕರ್ಚೊ
ವಾಡೊನ್ ಹಾಂವ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರಿ, ಆಶೆಂತ ದರುಂಕ್ ಪಾಲೊವ್ ತುಜೊ
ತುಜೊ ಆದಾರ್ ನತ್ಲೊ ತಾರ್, ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಕೈಂ ಆಸ್ತೊಂ
ಮುಕ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಮ್ ಮೇಳ್ತಾ ತಾರ್, ಜಾಲ್ಮಾತಂ ಜಾವ್ನ್ ಬುರ್ಗೊ ತುಜೊ.

No comments:

Post a Comment