Wednesday, September 21, 2011

ಭಾಸಯಿಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್.....ಕಿತ್ಲೊ ಸುಂದರ್ ಗಾಂವ್ ತೊ ಅಮ್ಚೊ
ದೂದ್ ಆನಿ ಮೊಂವ್ ವಾಳ್ಚೊ
ದೆವಾ ಬಾಪಾನ್ ವಿಂಚುನ್ ಭಸಯಿಲ್ಲೊ
ಅಮ್ಚಾ ಪುರ್ವಜಾನಿಂ ವಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೊ

ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಬಾಪಾಕ್ ದೆವಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಭಸಯಿಲ್ಲೊ
ಇಸಾಕ್ ಆನಿ ಜಾಕೊಬಾನ್ ದೇವ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ
ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಪರೊಹ ಲಾಗಿಂ ಝುಜಲ್ಲೊ

ಆರೊನಾಚ ಕುಳಿಯೆನ್ ಯಾಜಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾದಿಲ್ಲೊ
ಜೊಶ್ವಾನ್ ದೆವಾಚ ಸಹಕಾರನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ
ನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ತಾನಿಂ ದೇವ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ

ರೂತ್ ತಸಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ತ್ಯಾಗಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ
ಜುಡಿತ್ ಸ್ತೀಯೆನ್ ದೆವಾಚ ಬೆಸಾಂವಾನ್ ಜುದೆವಾಂಕ್ ರಾಕ್‍ಲ್ಲೊ
ಏಸ್ತೆರಾನ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ರಾಕುನ್ ವೆಲ್ಲೊ

ಸಾವ್ಲ್ ರಾಯಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಮಾಕುನ್ ಅಧಿಪತಿ ಕೆಲ್ಲೊ
ದಾವಿನ್ ರಾಯಾನ್ ಪರಾಕ್ರಮ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ
ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ ರಾಯಾನ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ನೀತ್ ಕೆಲ್ಲೊ

No comments:

Post a Comment