Monday, September 5, 2011

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತ್ ಜೊರ್ದಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ ಉತರ್ತಾತ್......ಶಿಟ್ಟಿಮಾಂತ್ಲೆಂ ಮುಖಾರ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ದೇವ್ ಪರ್ಜಾ ಜೊರ್ದಾನ್ ತಡಿಕ್ ಪಾವ್ತಾ
ಜೊರ್ದಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ ಉತ್ರುಂಕ್ ಜೊಶ್ವಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾ
ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಪೇಟ್ ವಾವಯ್ತಾಲ್ಯಾ ಯಾಜಾಕಾಂಕ್ ಲೊಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ದಾಡ್ತಾ
ಯಾಜಕಾನಿಂ ಉದ್ಕಾಚೆರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಲೆಂಚ್ ಉದಕ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಂ ರಾವ್ತಾ

ಸಗ್ಳಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪರ್ಜಾ ಸುಕ್ಯಾ ಧರ್ಣಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರುನ್ ಪೆಲೆತಡಿಕ್ ವೆತಾ
ತಡಿಕ್ ಪವ್ತಚ್ ಜೊಶ್ವಾ ಭಾರಾ ಕುಳಿಯೆಚ ಭಾರಾ ಜಣಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ತಾ
ದೆವಾಚ ಅದೇಶಖಾಲ್ ಭಾರಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರಯ್ತಾ
ಜೊರ್ದಾನ್ ಉತ್ರಲ್ಲೆಂ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಗಿಲ್ಗಾಲಾಂತ್ ಉಬೆ ಕರಯ್ತಾ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತ್ ವಾಯ್ರ್ ಅಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಜೊಶ್ವಾ ಯಾಜಾಕಾಂಕ್ ಅಪಯ್ತಾ
ಯಾಜಕಾನಿ ನ್ಹಂಯ್ ಉತರ್ತಾಚ್ ವಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಏಕ್ ಜಾತ
ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಭಾದಾಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಶಬಿತಾಯೆನ್ ಜೊರ್ದಾನ್ ಉತ್ರತಾ
ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ದೇವ್ ಜೊಶ್ವಾಚೊ ಮಾನ್ ಲೊಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ವಾಡಾಯ್ತಾ

ಗಿಲ್ಗಾಲಾಂತ್ ಲೊಕಾಂಚಿ ಸುನ್ನತ್ ಕರುಂಕ್ ದೇವ್ ಅದೆಶ್ ದಿತಾ
ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾಂ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಸುನ್ನತ್ ಜಾತ
ಸುನ್ನತಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೊ ಕಾಳ್ ಲೋಕ್ ಶಿಭಿರಾಂತಚ್ ರಾವ್ತಾ
ತ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಗಾವಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚಾ ಫಸಲಾಕ್ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕರ್ತಾ

ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜೊರ್ದಾನಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಸುಕಯ್ತಾ
ಹಿ ಖಬರ್ ಕುಶಿನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತ್ಯಲ್ಯಾ ಅನ್ಯ್ ಜಾತಿಚಾಂಕ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ
ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ದೆಶಾಚ ರಾಯಾಂಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂ ವಿಶಿಂ ಭೆಂ ಬೊಸ್ತಾ
ಜೊಶ್ವಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ ಸಸಾಯ್ ಖಾಲ್ ಏಕ್ ಪಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ದೇಶ್ ಸ್ವಾಧಿನ್ ಕರ್ತಾ

No comments:

Post a Comment