Sunday, April 10, 2011

ಮೊಯ್ಜೆಚೆಂ ಅಪೊವ್ಣೆಂ....ಪಾರಾವ್ಯಾಚ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಏಕ ರಾಯಾ ಬರಿ ಮೊಯ್ಜೆ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾಲೊ
ಏಕ್ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಏಜಿಪ್ತ್ ಗಾರನ್ ಹೆಬ್ರೆವಾಕ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಾಳೆಲೊ
ಹೆಬ್ರೆವಾಚಿ ಬಿರ್ಮೊತ್ ಪಾವೊನ್ ತಾಣೆಂ ಏಜಿಪ್ತ್ ಗಾರಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೊ
ಹಿ ಖಬರ್ ಪಾರಾವ್ಯಾಕ್ ಕಳ್ತಾಚ್ ಮೊಯ್ಜೆ ಮಿದಿಯಾನಾಕ್ ಪೊಳ್ನ್ ದವ್ಲೊ

ಮಿದಿಯಾನಾಂತ್ ಮೊಯ್ಜೆ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂವಾ ಜೆತ್ರೊಚೆ ಬಕ್ರೆ ರಾಕ್ತಾಲೊ
ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೊ ಆರಣೆಂ ಉತ್ರುನ್ ದೇವಾಚ ಪರ್ವತಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ
ತಂಯ್ ಸಾರ್ ದೇವಾಚೊ ಧೂತ್ ಉಜ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ತಾಕ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ
ಝಿಲ್ಕುಟ್ ಜಳ್ತಾಲೆಂ ಪೂಣ್ ತೆಂ ಲಾಸನಾತ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊ

ಝಿಲ್ಕುಟಾಕ್ ಅನಿಕೀ ಲಾಗಿಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೊಯ್ಜೆ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲೊ
ದೇವ್ ಉಜ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಝಿಲ್ಕುಟ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಯ್ಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ
ಅಪ್ಣಾಚೆ ವ್ಹಾಣೊ ಕಾಡ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ಮಾಯ್ಲೊ
ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ದೆವಾನ್ ಮೊಯ್ಜೆಕ್ ವಿಂಚ್ಲೊ

ಏಜಿಪ್ತಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಚಿ ದುಃಖಾಚಿ ಬೋಬ್ ದೇವ್ ಅಯ್ಕಾಲೊ
ಪಾರಾವ್ಯಾಚ ಕಷ್ಟಾ ಥಾಂವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ
ದೂದ್ ಆನಿ ಮೊಂವ್ ವಾಳ್ಚೊ ದೇಶ್ ತಾಂಕ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಶೆಲೊ
ಆಪ್ಣೆಂ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಕ್ ಬೊಗ್ಸುಂಕ್ ದೆವಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ

ದೆವಾಚ ಸಂಗಾತ್ ಪಣಾಂತ್ ಮೊಯ್ಜೆ ಏಜಿಪ್ತಾಕ್ ವೊಸುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ
ಪುರ್ವಾಜಾಂಚ ದೆವಾಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲೊ
ಅಪ್ಣಾಕ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಖರ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಖಾಲ್ ಜಾಲೊ
ಮೊಯ್ಜೆಚ ಮುಖೆಲ್ ಪಾಣಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದೇವ್ ಇಸ್ರಯೆಲಿತಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ

No comments:

Post a Comment