Monday, January 14, 2013ಜಿಣಿ...
ಆಜ್ ಪುಲೊನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಭಾಂವ್ಚೆಂ ಫುಲ್...
ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಅವ್ದೆರ್ ಲೊಕಾಂಚಿ ಮನಾಂ ಪಿಸ್ವಾಯ್ತಾ
ಚಿಂವೊನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲಿ ಹಾಡಾಂ ವಿಂಚುನ್ ಖಾಂವ್ನ್
ಪೇಟೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾತ
ಮನ್ಶಾ, ತುಕಾ ದೇವಾ ಸರ್ಕೊ ರಚ್ಲಾ ತರೀ...
ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಚೂಖಿ ಸೊದ್ಚಾಂತ್ ತುಜಿ ಜಿಣಿ ಮುಗ್ದಾತ

No comments:

Post a Comment