Thursday, July 5, 2012

ಇತ್ಲೋಯ್ ರಾಗ್ ಬರೊ ಗೀ...?


ಏಕಾಚ್ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ದೋನ್ ಘರಂ ಸಿರಿಲಾಮಚೆಂ ಆನಿ ಪೆಲಿಕ್ಸಾಮಚೆಂ. ಅದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಗತಾಚ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲಿಂ. ಏಕ್ಲ್ಯಾಚ ಘರ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಣೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ ಘರ್ಚಿಂ ಸುದಾರ್ಸಿತೆಲಿಂ, ಗಾಂವ್ಚಾಂಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಜಿಯೆತಾಲಿಂ.  ಕಾಜಾರಾಂ ಕಾರ್ನ್ ದಿಲಿಂ, ಕಾಜಾರಾಂ ಕಾರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಿಂ, ನವಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಭಿತರ್ ಅಯ್ಲಿಂ. ಕುಟಂಬ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾಂ ಏಕಮೆಕಾ ಸಮ್ಜೊಂವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಜಾಲೆಂ. ಎದೊಳ್ ವರೆಗ್ ದೋನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಏಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಕಂಚೊಗೀ ವಾಗ್ ನಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಖಂಚ್ಯಾ ಗುಗಿಚೊ ದೋಳೊ ಪಡ್ಲೊಗೀ, ಸಂಭಂದ್ ಕೊಡು ಜಾಲೆ. ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ಏಕ್ ದಕ್ಟಿ ವಿಶಯ್ ಸಯ್ತ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾರ್ನ್ ಉಲೊಂವ್ಚಾ ಮಟ್ಟಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಸಿರಿಲಾಮಕಾರ್ ಬೊರ್ನ್ ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಆನಿ ಪೆಲಿಕ್ಸಾಮಚ್ಯೊ ಸಿಂದಿ ಗಾಯೊ. ಅತಾಂ ತೊಂಡ್ ಯೆನಾತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಂ ಖಾತಿರ್ ಸಮ್ಜೊಣೆವೆಂತ್ ಘರ್ಚನಿಂ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ಸುರುಕೆಲೆಂ. ಪೆಲಿಕ್ಸಾಮ ಕರ್ ಪುಲೊನ್ ರಾವುಲ್ಲೊ ವಾಳ್ಚೆ ಬಜೆಚೊ ಮಾಟೊವ್, ತವಳ್‍ಚ್ ಅಂಕ್ರ್ಯೊ ಪುಟೊನ್ ಪುಲ್ತೆಲೆ ಬಾಜ್ಯೆಚಿಂ ಪಾನಾಂ. ಸಿರಿಲಾಮಚ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಂ ಪಾನಾಂ ಬರೀಂ ದಿಸ್ಲಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕೊಂಬ್ಯಾನ್ ಪಾನಾಂ ಕೆಲಿಂ ಆನಿಂ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ...

"ತುಮ್ಚೆಂ ಸಂತಾನ್ ಬೊಂಗೊನ್ ವೊಸೊಂಕ್" ಮ್ಹಣಾಲಿ ಫೆಲಿಕ್ಸಾಮಚಿ ಬಾಯ್ಲ್.
ಹೆಂ ಅಯ್ಕಾಲ್ಲಿ ಸಿರಿಲಾಮಚಿ ವೊಡ್ಲಿ ಸುನ್ ಭಿತರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಚಾ ಕಾನಾಂತ್ ವೊಸೊನ್ ಪಿಸ್ ಪಿಸ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿಂ... ಹೆಂ ಅಯ್ಕಾಲ್ಲಿ ಸಿರಿಲಾಮಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ತೊಂಡ್ ಕಾಳೆಂ ಕಾರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್...
"ತುಮ್ಚಾ ಪಾಡ್ಯಾನ್ ಅಮ್ಚಿಂ ಪುಲಾಂಚಿ ಝಾಡಾಂ ಖಾತನಾಂ, ತುಮಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವಗೆಚ್ ರಾವುಲ್ಲ್ಯಾತ್, ತುಮ್ಚೆ ದೋಳೆ ಪುಟ್‍ಲ್ಲೆಗೀ ಕಿತೆಂ" ಮ್ಹಣಾಲಿ.  ಆಶೆಂ ಸುರುಜಾಲ್ಲೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆ ಸಾಂಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಂಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಅಯ್ಕೊಂನ್‍ಚ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ... ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರ್ಚೆ ದಾದ್ಲೆ ಉಲಯ್ಲೆ, ಸುನೆನಿಂ ಥೀರ್ ಮರ್ಲ್ಯೊ, ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಚಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿಂ...

ಮೊವಾಳ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಧಾರುಣ್ ಜಾಲಿಂ, ಏಕ್ಲ್ಯಾಚ ಘರ್ಚಾಂಕ್ ಪಳಯ್ತಾನಾಂ ಅನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಜಾಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ದೊನಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಸನ್ವಾರಾಚೆಂ ಆನಿ ಅಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿಂ ಅತಾಂ ಭಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೆದಾಳ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲೆಂ, ದೆಂವ್ಚಾರಾನ್ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ನಾಚುಂಕ್ ಸುರುಕೆಲೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದೊನಿಂ ಘರ್ಚಾಂಚ ಜಲಾಂತ್ ವೊಣೊದ್ ಅಯ್ಲಿ, ಸಂಭಂದ್ ತುಟ್ಲೊ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಏಕ್ ಘರ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡಾರ್ ಜೋರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ ಟಿವಿ ಜೋರ್ ಆಶೆಂ ಘರ ಶಿಕ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಸಯ್ತ್ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ರಾಗಾನ್ ಅಪ್ಲೊ ದರ್ಭಾರ್ ದಾಕಯ್ಲೊ. ಜಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಂಕ್, ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ವಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಅಪೊವ್ಣೆಂ ಗೆಲೆಂ ನಾಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಏಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ನಿರ್ಪೊಳ್ ಜಾಲೆಂ... ದೆವಾನ್‍ಂಚ್ ರಕಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಬ್ಜಾಲಿ.
ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ವರ್ಸಾಂ ದಾವ್ಲಿಂ, ದೊನಿಂ ಘರಾನಿಂ ನವ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಜಾಲ್ಮ್ ಜಾಲೊ, ಪೂಣ್ ದೋನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಏಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಬಾಳ್ ಸಯ್ತ್ ಜಲ್ಮಲೆಂ ನಾಂ. ಅಮ್ಚಿ ವ್ಹಡಾಚಿಂ ಮತ್ ದಡ್ಡಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಿರಿಲಾಮಕರ್ ಮಾನಚಿ ಸಯ್ರಿ ಅಯ್ಲಿಂ ದೆಕುನ್ ಸಿರಿಲಾಮಾಚ ವ್ಹಡ್ ಪುತಾನ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ದರ್ಲೊ ಆನಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಚಿರ್ಡಿಲಿ... ವಾಳ್ಚೆ ಬಜಿ ಕಾವ್ನ್ ಜೂನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆ ಮಾಸ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ರುಚ್ಲೆಂ.  ಪಲ್ತೊಡಿಚ ತೊಟಾನಿಂ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ಪೆಲಿಕ್ಸಾಮಾಚ ಪಾಡ್ಯಾನ್ ತವಾಳ್ ತವಾಳ್ ಕೆಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿ, ಮೊಸ್ತು ಕುಟ್ಮಾ ಪೆಲಿಕ್ಸಾಮಾಚೆರ್ ರಾಗರ್ ಅಸ್ಲಿಂ, ತಾಶೆಂ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ಮ್ ಶಾಭಾಸ್ಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾಡ್ಯಾಕ್ ಕಾಸಾಯ್ ಗಾರಕ್ ವಿಕ್ಲೊ, ತಾಚೆಂಯ್ ಮಾಸ್ ರೂಚ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಸಿರಿಲಾಮಾಚ ಘರ್ಚೆಂ ಪುಲಾಚೆಂ ತೋಟ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕೆಲಾಂ ನೇಂ?.
ಅತಾಂ ನಾಂ ಕೊಂಬೊ ಉರ್ಲಾ, ನಾಂ ಪಾಡೊ ಜಿವಂತ್ ಅಸಾ. ತರೀ ರಾಗ್ ಕಾಳ್ಜಂತ್ ತಚೊಸ್ ಜಾಗೊ ಅಸಾ... ತೊಂಡ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿ ವರ್ವಿಂ ಇತ್ಲೆಂ ಪೂರ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕೀ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ ಕುರ್ಡೆಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಇತ್ಲೆಂ ಪೂರ ಘಡ್ಲಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಮಾ ನಂಯ್ ಗೀ? 

No comments:

Post a Comment