Sunday, February 5, 2012

ಶೆಬಾಚೆ ರಾಣಿಯೆಚಿ ಭೆಟ್...ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ ರಾಯಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ
ರಾಯಚ ಅಪರಿಮಿತ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ನಿಮ್ತಿ ಸಗ್ಳೊ ಲೋಕ್ ತಾಕ ಮಾನ್ತಾ
ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಸವೆಂ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ ಏಕ್ ಗ್ರೆಸ್ತ್ ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ
ತಾಚ ರಾಜ್ವಾಟ್ಕೆಚ ಕಾಳಾರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ತಾ

ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಶೆಬಾಚಿ ರಾಣಿ ರಾಯಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆತಾ
ರಾಯಾಚ ಜಾಣ್ವಾಯೆ  ವಿಶಿಂ ತಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಯ್ಕೊನ್ ಅಸ್ತಾ
ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಸವಾಲಾಂ ಘೆವ್ನ್ ರಾಯಾಕ್ ಪರಿಕ್ಶ ಕರುಂಕ್ ತಿ ಯೆತಾ
ರಾಯ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಾಷ್ಟ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾ

ರಾಯಚ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಶೆಬಾಚಿ ರಾಣಿ ತಾಕ ಶಬಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಾಯ್ತಾ
ಅಪ್ಲೊ ಗೌರವ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಬಂಗಾರ್ ರೂಪೆಂ ಉದಾರ್  ಜಾವ್ನ್ ದಿತಾ
ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ
ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ ಸೈನಿಕಾಂಚ ಶಿಸ್ತೆಕ್ ಆನಿ ರಾಜ್ವಾಟ್ಕೆಕ್ ಮೆಚ್ವಾತಾ

ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ ರಾಯ್ ಹಸ್ತಿ ದಂತಾಚೆ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಿಂಹಾಸಣ್ ಕರಯ್ತಾ
ಬಂಗಾರಚ ಅಯ್ದಾನಾಂನಿ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ ರಾಯಾಚೆ ರಾವ್ಳೆರ್ ಸೊಬ್ತಾ
ಬಲಿಷ್ಟ್ ರಥಂ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಯಾಚೆಂ ಸೈನ್ ಬಲಿಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ
ನಿಪುಣ್ ಅಧಿರಾರ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ರಾಯ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಬಲಿಷ್ಟ್ ಕರ್ತಾ

ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ನಿಮ್ತಿಂ ರಾಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ತಾ
ರಾಯಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ದೆಶಾಚೊ ಲೋಕ್ ಅಶೆತಾ
ದೇವ್ ಸಲ್ಮಾಂವ್ ಸವೆಂ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ತಾಕ ಬಲಿಷ್ಟ್ ಕರ್ತಾ
ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಬಲಿಷ್ಟ್ ರಾಯ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ

No comments:

Post a Comment