Sunday, December 18, 2011

ದಾವಿದ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಕ್ ರಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿಂಚ್ತಾ.....ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ರಾಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ದಾವಿದ್ ಬಲಿಷ್ಟ್ ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ
ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮತರ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆವರೆಗ್ ತೊ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ವಾಯ್ರ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾ
ದಾವಿದ್ ಪ್ರಾಯ್ ವಂತ್ ಜಾತನ ಅದೊನೀಯಾ ಸಿಂಹಾಸನಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್ತಾ
ಏಕ್ ದೀಸ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಅಪುಣ್ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪಾಚಾರ್ತಾ

ಅದೊನೀಯ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಔತಣ್ ಕಾರ್ನ್ ಸಾರ್ವ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್ತಾ
ಅಪ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಹತಖಾಲ್ ದವರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ
ದಾವಿದ್ ರಾಯಾಚ ಖಾಶಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಔತಣ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ದವರ್ತಾ
ನಾತಾನ್ ಪ್ರವಾಧಿಕ್ ಅದೊನೀಯಾಚಿ ಹಿ ಗುಟ್ಮೊಳ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ

ನಾತಾನ್ ಪ್ರವಾಧಿ ಅದೊನೀಯ ಥೈಂ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾಕ್ ಪರ್ಕಿತಾ
ಬತ್‍ಶೆಬಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ನಾತಾನ್ ಹಿ ಖಬರ್ ದಾವಿದ್ ರಾಯಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾ
ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಕ್ ರಾಯ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಾವಿದ್ ಬತ್‍ಶೆಬಾಕ್ ಉತಾರ್ ದೀವ್ನಾಸ್ತಾ
ಖಬರ್ ಕಳ್ಳೆಂಚ್ ದಾವಿದ್ ರಾಯ್ ಅಪ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಚಾ ಅಧಿನ್ ಕರ್ತಾ

ಯಾಜಕ್ ಜಾದೊಕ್ ಸಲ್ಮಾಂವ್ಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ತೇಲ್ ವೊತುನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕರ್ತಾ
ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಲೋಕ್ ಕೊಂಬ್ ಪುಂಕುಂನ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾ
ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಅಶಿರ್ವಾದನ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ರಾಯ್ ಜಾತ
ಸಲ್ಮಾಂವ್ಕ್ ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್ಚೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಚಿ ಖುಶಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ

ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಅದೊನೀಯಾಕ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ
ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಔತಣಾಂತ್ ಅಸ್ಲೊಲೊ ಲೋಕ್ ತಾಕ ಸಾಂಡುನ್ ಪೋಳ್ನ್ ವೆತಾ
ಅಪುಣ್ ನಿಸ್ಸಾಯಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಳ್ಳೆಂಚ್ ಅದೊನೀಯಾ ರಾಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆತಾ
ಅಪ್ಣಾಚೆ ಪಾತಕ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ ರಾಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಗ್ಸಾಣೆ ಮಾಗ್ತಾ

ತೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾನಿಂ ಅದೊನೀಯಾ ಪರತ್ ರಾಯ್ ವಿರೊಧ್ ರಾವ್ತಾ
ಅಪ್ಲೊ ಬಾಪಯ್ ದಾವಿದಾಚ ಸೆವಾಕಿ ಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಶೆತಾ
ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ ರಾಯಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ
ಖೊಟ್ಯಾ ನಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಅದೊನೀಯಾಕ್ ರಾಯ್ ಪಾವೊತಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಲಾಬಯ್ತಾ

No comments:

Post a Comment