Thursday, June 16, 2011

ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ.....ಉಗ್ಡಾಸ್.ಜಿವನಾಂತ್ ಘಡಿಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್
ಮನಿಸ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರಿ ಪಾಟಿಂ ಗುಂವೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್
ತೊಡಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಘರ್ ಕಾರ್ತಾತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ ಕೊನ್ಶಾಂತ್
ತೊಡಿಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಉರ್ತಾತ್ ಮೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್

ಪೆರಾಚ ರುಕಾರ್ ಬೊಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿರಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ‍್ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್
ದೂದ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಗಾಯೆನ್ ದೂದ್ ಕಾಡ್ತಾನಾಂ ಖೊಟಯಿಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್
ಜೆಮ್ತೆಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಚ ಶಿಮ್ಟೆಕ್ ಬಲೂನ್ ಪುಂಕುನ್ ಬಂದ್‍ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್
ಮೆಜಾರ್ ಬೊಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾಕ್ ಚ್ಯುಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಲಾಗಯಿಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್

ಇಸ್ಕಾಲಾಚ  ವಾಟೆರ್ ಅಂಬ್ಯಾಚ ರುಕಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ‍್ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್
ರಸ್ತ್ಯಾಚ ದೆಗೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ಕಾಜುಚೊ ಬಿಯೊ ಎಂಕ್ಟಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್
ಬಿಂಡಾಚ ರುಕಾರ್ ಉಂಬ್ಲೆ ಚಾಬ್ತಾನಾಂ ಸಕ್ಲಾ ನಿಸ್ರೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್
ಬೆಂಡ್ಸಾಂ-ಸಾಂಪೆರಾಂ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಗಾಲ್ನ್ ಪ್ರೆಡ್ಸಾಂಕ್ ಮಂಗಟಾಯಿಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್

ಬಾಂಯ್ಚಾ ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಘರ್ಚಾಂಕ್ ಬೆಶ್ಟಾಯಿಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್
ಉದ್ಕಾಚೊ ಕೊಳ್ಸೊ ಬಾಂಯ್ತ್ ದೆಂವೊವ್ನ್ ದೊರಿ ಸೊಡ್ನ್ ದಾಂವುಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್
ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆರ್ ತಾಣ್ ಲುವ್ತಾನಾಂ ದಿವ್ಡಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾವ್ಜೆಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್
ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಕೊಲಿ ಆರಯ್ತಾನಾಂ ಕಿರ್ಲೊಲ್ಲ್ಯೊ ಮೊಯೊ ಸೋರ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್

ಮಾಳ್ಯಾರ್ ಪಿಕೊಂವ್ಕ್ ದವರ‍್ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಳಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್
ರಾನ್ಚಾ ಕುರಾರ್ ದವರ‍್ಲ್ಲೆಂ ಕಾಪ್ಯೆಚೆಂ ಕಾಳೆಂ ಗೋಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ವೆಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್
ಘರ್ಚಾ ಟ್ಯಾರಿಸಾರ್ ಚುಕೊತ್ ಗಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಾರ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ವೆಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್
ಕುಂಕ್ಡಾ ಗುಡಾಂತ್ಲೆಂ ತಾಂತಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ಮಾಂಯ್ ಕಡೆ ಜಗಾಡ್ನ್ ಜಾಜುನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿನ್ ಘರ್ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾನಾಂ ದುಃಖಾಂ ಘಳಯಿಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್
ವ್ಹಡ್ ಭಾವಾನ್ ಚಡಿತ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾನಾಂ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್
ಪಪ್ಪಕ್ ರಿಟೈರ‍್ಮೆಂಟ್ ಜಾತಾನಾಂ ಅಫಿಸಾಂತ್ ತಾಕ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್
ಮದರ್ ಡೇ ದೀಸ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಪುಲಾಂಚೆ ತೂರೆ ದೀವ್ನ್ ಕೀಸ್ ದಿಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್

No comments:

Post a Comment